Căutare

News LetterPrimeşte HTML?

Login

 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ALEGERILOR

ÎN CADRUL BAROULUI VÂLCEA – 2015
adoptat potrivit procesului verbal al şedinţei Consiliului Baroului Vâlcea din 3.4.2015

1. CONVOCAREA, CONSTITUIREA SI FUNCTONAREA ADUNARII GENERALE ELECTIVĂ
1.1 Adunarea Generală Electivă este legal constituită din totalitatea avocaţilor înscrişi în Tabloul Baroului, care au dreptul de a exercita profesia.
1.2 Nu participă la Adunarea Generală Electivă avocaţii incompatibili, avocaţii suspendaţi din profesie sau aflaţi sub imperiul unei sancţiuni disciplinare care atrage imposibilitatea participării la Adunarea generală.
1.3 Adunarea Generală Electivă se convoacă în aceleaşi condiţii prevăzute de lege şi Statutul profesiei de avocat, pentru Adunarea generală Ordinară sau, după caz, Adunarea generală Extraordinară.
1.4 Adunarea Generală Electivă este condusă de cel mai în vârstă membru prezent cu respectarea art.53 alin.5 din Legea 51/1995 şi de un prezidiu ales prin vot deschis si format din 5 avocaţi definitivi. Unul dintre membrii prezidiului asigură secretariatul lucrărilor şi redactează procesul verbal al şedinţei.
1.5 Din prezidiu nu pot face parte Decanul (chiar si acela al carui mandat inceteaza si nu este reeligibil sau nu candideaza pentru un nou mandat), membrii Consiliului Baroului, ai Comisiei de Cenzori si ai Comisiei de Disciplina ale căror mandate încetează. De asemenea, din prezidiu nu pot face parte candidatii pentru oricare dintre functiile eligibile, rudele sau afinii acestora pana la gradul IV inclusiv precum si avocatii stagiari ai caror indrumatori candideaza pentru oricare dintre functiile eligibile.
1.6 Adunarea Generală Electivă este compusă din 2 sesiuni: sesiunea destinată prezentării şi validării candidaturilor şi sesiunea destinată votării.

2. ADUNAREA GENERALĂ ELECTIVĂ ALEGE URMĂTOARELE ORGANISME:
- Decanul
- Consiliul Baroului
- Comisia de Cenzori
- Comisia de Disciplină
- Reprezentantul Baroului în Comisia Centrală de Disciplină
- Delegaţii Baroului la Congresul Electiv al Uniunii Naţionale a Barourilor din România

3. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:
3.1 Pentru Decan:
- să fie avocat definitiv cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 10 ani, dintre care ultimii 5 în Baroul Vâlcea ;
- să nu fi fost colaborator al fostei Securităţi;
- să aibă o pregătire profesională deosebită;
- să aibă o reputaţie neştirbită.
3.2 Pentru Consilier:
- să fie avocat definitiv cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 8 ani ;
- să nu fi fost colaborator al fostei Securităţi;
- să aibă o pregătire profesională deosebită;
- să aibă o reputaţie neştirbită.
3.3 Pentru Comisia de cenzori:
- să fie avocat definitiv cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 8 ani;
- să nu fi fost colaborator al fostei Securităţi;
- să aibă o reputaţie neştirbită;
- să aibă o pregătire profesională temeinică
- cel puţin un membru trebuie să aibă studii economice.
3.4 Pentru Comisia de Disciplină:
- să fie avocat definitiv cu o vechime în profesie de cel puţin 10 ani;
- să nu fi fost colaborator al fostei Securităţii;
- să aibă o reputaţie neştirbită;
- să nu fi fost niciodată subiect al tragerii la răspundere disciplinară;
- să fie recunoscut pentru imparţialitate şi spiritul său de dreptate.
3.5 Pentru candidatul Baroului la funcţia de membru al Comisiei Centrale de Disciplină:
- să fie avocat definitiv cu o vechime mai mare de 10 ani în profesie;
- să nu fi fost colaborator al fostei Securităţi;
- să aibă o reputaţie neştirbită;
- să nu fi fost niciodată subiect al tragerii la răspundere disciplinară;
- să fie recunoscut pentru imparţialitate şi spiritul său de dreptate.
3.6 Pentru delegaţii Baroului la Congresul Electiv al Uniunii Naţionale a Barourilor din România:
- să fie avocat definitiv cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 8 ani, dintre care ultimii 5 în Baroul Vâlcea ;
- să nu fi fost colaborator al fostei Securităţi;
- să aibă o pregătire profesională deosebită;
- să aibă o reputaţie neştirbită.

4. CONSILIUL BAROULUI

4.1 Potrivit legii, Consiliul Baroului este compus din 11 consilieri, potrivit normei de reprezentare stabilită de art. 71, alin. 2 din Statutul Profesiei de Avocat. Decanul şi Prodecanul sunt cuprinşi în acest număr.
4.2 Adunarea Generală poate hotărî alegerea unui număr de 3 consilieri supleanţi care, în caz de încetare a mandatului de consilier ales, vor completa Consiliul în ordinea numărului de voturi obţinut la alegeri.

5. COMISIA DE CENZORI
5.1 Comisia de Cenzori este compusă din 3 membri.
5.2 Adunarea Generală poate hotărî alegerea unui număr de 2 membri supleanţi.

6. COMISIA DE DISCIPLINĂ
Comisia de disciplină este formată din 7 membri. Adunarea Generală poate hotărî alegerea unui număr de 3 membri supleanţi care, în caz de încetare a mandatului de membru ales, vor completa Comisia în ordinea numărului de voturi obţinut la alegeri.

7. DEPUNEREA ŞI VALIDAREA CANDIDATURILOR

7.1 Cu cel putin 30 de zile mai înainte de data Adunării Generale Elective si avocaţii care doresc să candideze pentru funcţia de Decan sau pentru una din celelalte funcţii ale Baroului sau ale Uniunii Naţionale a Barourilor din România, îşi vor depune candidatura.
7.2 Un avocat care întruneşte condiţiile legale, îşi poate depune concomitent candidatura pentru funcţiile de Decan, membru al Consiliului Baroului şi delegat al Baroului la Congresul Electiv al Uniunii Naţionale a Barourilor din România.
7.3 Candidaturile se depun la Secretariatul Baroului, fiind înregistrate în ordinea depunerii lor şi consemnate într-un Registru special al candidaturilor.
7.4 Candidatura trebuie să conţină indicarea funcţiei pentru care se candidează şi satisfacerea condiţiilor de eligibilitate prescrise la art. 4 de mai sus.
7.5 După înregistrarea şi consemnarea candidaturilor, în termen de 24 de ore, secretarul sef asigură afişarea acestora la sediul Baroului, într-un loc accesibil tuturor avocaţilor.
7.6 În termen de 3 zile de la afişarea candidaturilor, orice avocat poate formula opoziţie motivată împotriva acestora.
7.7 Cu 15 zile mai înainte de Adunarea Generală Electivă, Consiliul Baroului verifică candidaturile, soluţionează eventualele opoziţii şi hotărăşte prezentarea candidaturilor Adunării Generale Elective. Toate operatiunile vor fi consemnate intr-un Raport semnat de membrii Consiliului si de Decan, raport ca va putea fi consultat de orice avocat la Secretariatul Baroului.

8. VALIDAREA CANDIDATURILOR

8.1 Adunarea Generală Electivă audiază şi dezbate Raportul Consiliului Baroului asupra candidaturilor depuse şi le validează prin vot deschis.
8.2 În caz de invalidare a candidaturii, candidatul este considerat retras din competiţia electivă.
8.3 În cazul în care numărul candidaturilor depuse şi valide nu acoperă componenţa organelor alese, Adunarea Generală Electivă poate admite propunerea sau prezentarea şi validarea unor candidaturi ad-hoc.

9. ALEGEREA COMISIEI ELECTORALE

9.1 Baroul Vâlcea se constituie ca o circumscriptie electorala. Adunarea Generala Electiva alege prin vot deschis o Comisie Electorala a Baroului, formata din 5 membri, cu respectarea criteriilor prevazute la art. 3.2. Membrii Comisiei Electorale aleg Presedintele si Vicepresedintele, incheind in acest sens proces verbal.
9.2 După alegerea Comisiei Electorale, Preşedintele Adunării Generale Elective predă lista candidaturilor validate Preşedintelui Comisiei Electorale şi declară închisă sesiunea destinată propunerilor şi acceptării candidaturilor.

10. ORGANIZAREA PROCESULUI DE VOTARE

10.1 Secţiile de votare se organizează la locul desfăşurării Adunării Generale i.
10.2 Votarea va avea loc exclusiv în incinta secţiei de votare. Este interzisă părăsirea secţiei de votare odată preluate buletinele de vot de către alegători.
10.3 Consiliul Baroului ia măsuri pentru organizarea secţiilor de votare. Urnele de vot vor fi repartizate astfel: una pentru Decan, una pentru Consiliul Baroului şi una pentru celelalte organisme alese. Urnele vor fi amplasate în interiorul secţiilor electorale, sub directa supraveghere a membrilor Comisiei electorale.
10.4 Sesiunea de votare va avea loc în aceeaşi zi cu sesiunea de prezentare şi validare a candidaturilor. Se va proceda mai întâi la alegerea decanului. După alegerea decanului se va proceda la alegerea consilierilor. In situaţia în care candidatul la funcţia de consilier a fost ales decan, acesta va fi înlăturat prin tăiere de pe buletinul de vot de către comisia electorală.
10.5 Votul pentru consilieri va fi valabil exprimat dacă buletinele de vot conţin cel puţin un candidat al cărui nume să nu fie tăiat.
Votul va fi exprimat prin înmânarea buletinului de vot de către comisia electorală fiecărui votant, sub luare de semnătură pe convocator.
10.6 După închiderea sesiunii de prezentare şi validare a candidaturilor, Comisia electorală ia măsuri pentru tipărirea buletinelor de vot.
10.7 Cu ajutorul personalului Baroului, se tipăresc buletinele de vot, pentru fiecare organism ales – un număr egal de buletine cu numărul avocaţilor cu drept de vot (a se vedea pct. 1 de mai sus).
10.8 Buletinele de vot vor avea culori diferite pentru fiecare organism ales. Pentru organismele unipersonale, se va tipări un număr de buletine egal cu numărul alegătorilor. Pentru organismele colegiale, se va tipări un număr de buletine mai mare cu 10% decât numărul alegătorilor.
10.9 Fiecare buletin de vot va avea aplicată pe verso ştampila de control cu inscripţia „Baroul Vâlcea . Adunarea Generală Electivă - (se menţionează luna şi anul)”.
10.10 Comisia de votare va avea la dispoziţie tabloul avocaţilor cu menţiunile de la pct. 1 de mai sus.

11. DESFĂŞURAREA VOTĂRII

11.1 Fiecare avocat va semna pentru primirea buletinelor de vot.
11.2 Votul este secret.
11.3 Pentru exprimarea votului, vor fi barate cu linie orizontală continuă, numele candidaţilor care nu sunt aleşi.
11.4 După completarea buletinelor de vot, acestea vor fi împăturite astfel încât ştampila de control să fie în exterior, după care vor fi introduse în urne.
11.5 Preşedintele Comisiei Electorale poate încuviinţa predarea unor buletine de vot suplimentare în caz de eroare materială, buletinele predate iniţial se vor anula şi despre aceasta se va face menţiune în procesul verbal.
11.6 Canditatii pot participa personal la supravegherea desfasurarii votarii sau prin reprezentanti din randurile membrilor baroului, inregistrati ca atare la Comisia Electorala pe baza declaratiei candidatului anterioara inceperii procesului de votare.
11.7 Contestatiile si incidentele vor fi solutionate de indata de Comisia electorală, care vor incheia in acest sens proces verbal. Procesul verbal va fi afisat de indata la Secretariatul Baroului, afisarea tinand loc de comunicare.
11.8 Persoana nemultumita de solutia data asupra contestatiei sale, o poate ataca de indata în Adunarea Generală. Confirmarea sau infirmarea soluţiei date se face prin vot deschis .

12. STABILIREA REZULTATULUI ALEGERILOR

12.1 La închiderea votării, Preşedintele Comisiei Electorale anulează buletinele nedistribuite prin scrierea cuvântului „anulat” în interiorul buletinului.
12.2 După închiderea votării, membrii Comisiei Electorale procedează la numărarea voturilor, în funcţie de voturile valabil exprimate şi atribuie mandatele în ordinea stabilită prin vot.
12.3 Canditatii pot participa personal la supravegherea numărării voturilor sau prin reprezentanti din randurile membrilor baroului, inregistrati ca atare la Comisia Electorala pe baza declaratiei candidatului anterioara inceperii procesului de votare.
12.4 Votul este nul atunci când alegătorul alege un numar mai mare de candidati decat numarul membrilor organului profesiei care este ales. De asemenea, votul este nul atunci când buletinul de vot rămâne necompletat.
12.5 După efectuarea tuturor operaţiunilor, Preşedintele Comisiei (sau ai Sectiilor de Votare in cazul organizarii acestora) întocmeşte procesul verbal care va cuprinde:
- numărul total al votanţilor
- numărul total al voturilor exprimate
- numărul total al voturilor valabil exprimate
- numărul voturilor nule si anulate, inclusiv cele prevăzute de art.11.5
- numărul buletinelor de vot anulate ca urmare a nedistribuirii
- numărul buletinelor de vot distribuite ca urmare a comiterii unor erori materiale
- ordinea voturilor pentru fiecare organism ales
- eventualele incidente sau contestaţii soluţionate de Comisie sau Biroul Sectiei, în cursul votării.
12.6 Pentru funcţia de Decan, candidaţii trebuie să întruneasca 50%+1 din numărul total al voturilor valabil exprimate. În cazul în care niciunul dintre candidaţi nu întruneşte acest număr de voturi, se va organiza al doilea tur de scrutin la care vor putea participa primii doi clasaţi dintre candidaţi.
12.7 În caz de egalitate de voturi pentru locul al doilea sau în orice altă ipoteză de egalitate de voturi în care nu se pot stabili doar doi candidaţi care intră în turul al doilea, vor intra în turul al doilea toţi cei care obţin un număr egal de voturi . În această situaţie se vor organiza unul sau mai multe tururi de scrutin până când un candidat va obţine majoritatea de voturi valabil exprimate .
12.8 În caz de egalitate de voturi pentru ultimul loc eligibil al organismelor colective se vor organiza unul sau mai multe tururi de scrutin pentru acest loc, până când unul dintre candidaţi va întruni majoritatea de voturi valabil exprimate .

13. FINALIZAREA PROCESULUI ELECTORAL

13.1 Secretarul Comisiei va afişa de îndată procesul verbal final la avizierul Baroului şi îl aduce la cunoştinţa membrilor Adunării Generale elective .
13.2 Preşedintele va preda la Secretariatul Baroului buletinele de vot neutilizate, buletinele cu voturi valabil exprimate, buletinele cu voturi nule şi anulate, procesele verbale. Despre aceasta, Secretarul Şef al Baroului va încheia proces verbal pe care îl va semna împreuna cu Preşedinte Comisiei Electorale.
13.3 Secretarul Şef al Baroului va afişa rezultatul votului de îndată, într-un loc accesibil tuturor avocaţilor.
13.4 Procesele verbale ale Comisiei Electorale, ale Birourilor Sectiilor de votare precum şi întreg materialul votării vor putea fi consultate de orice avocat la Secretariatul Baroului. Consultarea materialelor votării (buletine de vot) se va putea face doar în prezenţa Preşedinţilor Comisiilor Electorale.
13.5 Impotriva hotararilor Comisiei Electorale, orice persoana interesata poate face plangere la Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, in termen de 15 de zile de la afisarea rezultatului votarii, in conditiile legii.
13.6 Termenul de pastrare in arhiva Baroului pentru intreg materialul votarii este de 4 ani.


# Adoptat in sedinta Consiliului Baroului din data de 3.4.2015 , cu corecturile aprobate in sedintele de consiliu din data de 2.04.2015 si 7.04.2015.
# Afisat la sediul Baroului la data de 11.03.2015
.