Căutare

News LetterPrimeşte HTML?

Login

 

CONSILIUL BAROULUI VÂLCEA

 

DECAN  :               Dumbrăvescu Narcisa Iulia

                                               

 

 

CONSILIERI :

 

Marin Vlădulescu Floriana – Prodecan

Coman Dumitru Daniel

Ţuglui Bogdan Costin

Avram Laurenţiu

Livescu Elena Monica

Constantinescu Dinu

Dănciulescu Daria

Ghiţă Dumitru

Cazan Laurenţiu Constantin

Pătruţ Sorin Florian

Resorturi şi atribuţii ale membrilor Consiliului Baroului Vâlcea

  1. Administraţie internă:

a) Resort financiar – responsabili: Decanul şi prodecanul;

b) Coordonare activitate C.A.A. – responsabili: Decanul şi dl Ghiţă Dumitru;

c) Site Barou, internet şi suport tehnic: dna Monica Livescu, dl Cazan Laurenţiu-Constantin, dl Coman Dumitru-Daniel;

d) Tablou avocaţi: dna Dănciulescu Daria, dl Bogdan Ţuglui şi dl Cazan Laurenţiu-Constantin;

e) Resort gospodărire spaţiilor şi a condiţiilor materiale: dl Ghiţă Dumitru, dl Dinu Constantinescu şi dl Cazan Laurenţiu-Constantin.

  1. Relaţii instituţionale şi externe: prodecanul, dl Dinu Constantinescu şi dl Coman Dumitru-Daniel.
  1. Pregătire şi perfecţionare profesională: decanul, dna Livescu Monica, dl Ghiţă Dumitru, dl. Pătruţ Sorin-Florian, dl Coman Dumitru-Daniel.
  1. Relaţii publice, mass-media, promovarea profesiei: dl Dinu Constantinescu, dl Pătruţ Sorin-Florian şi dl Coman Dumitru-Daniel.
  1. Sesizări, reclamaţii, disciplină şi deontologie profesională: dl Ţuglui Bogdan, dl Ghiţă Dumitru.
  1. Asistenţă judiciară, coordonarea activităţii S.A.J. din cadrul Baroului Vâlcea: dl Avram Laurenţiu, dl Cazan Laurenţiu-Constantin.
  1. Contencios, litigii: decanul, prodecanul, dl Coman Dumitru-Daniel, dl Avram Laurenţiu.
  1. Protocol şi organizarea de evenimente: decanul, prodecanul, dl Dinu Constantinescu, dna Dănciulescu Daria.
  1. Iniţiativă legislativă şi integrare europeană: dna Livescu Monica, dl Pătruţ Sorin-Florian, dl Ghiţă Dumitru, dl Coman Dumitru Daniel.

Consiliul baroului este format din 11 membri, aleşi pe o perioadă de 4 ani şi care au o vechime continuă în profesie de minimum 8 ani. Decanul şi prodecanul se includ în acest număr.

Consiliul baroului are următoarele atribuţii:

   a) adoptă hotărâri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei legi şi ale statutului profesiei;

   b) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului U.N.B.R. şi ale adunării generale a baroului;

   c) întocmeşte, modifică şi dă publicităţii tabloul anual al avocaţilor, membri ai baroului, şi îl comunică celor în drept;

   d) adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar şi deontologic, pentru soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor, în condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei;

   e) verifică şi constată îndeplinirea condiţiilor legale ale cererilor de primire în profesie şi aprobă primirea în profesie cu examen sau cu scutire de examen;

   f) hotărăşte asupra stării de incompatibilitate şi asupra încetării acesteia;

   g) soluţionează cererile de transfer în conformitate cu prevederile legii şi ale statutului profesiei;

   h) verifică şi constată dacă actele privind constituirea, modificarea şi schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum şi convenţiile de grupare sau de conlucrare profesională îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei; organizează şi ţine evidenţa acestora;

   i) coordonează activitatea filialelor sau sucursalelor Casei de Asigurări a Avocaţilor din raza de competenţă;

   j) organizează conferinţele de stagiu, cercurile de studii şi editează publicaţiile baroului;

   k) organizează şi îndrumă activitatea serviciilor de asistenţă juridică din judeţ, potrivit legii şi statutului profesiei;

   l) sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocaţilor;

   m) suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplăţii taxelor, avocatul care nu achită taxele şi contribuţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenţa acestora, dacă a fost avertizat despre neplată şi nu s-a conformat obligaţiei;

   n) soluţionează contestaţiile împotriva deciziei decanului privind onorariile;

   o) stabileşte cota de contribuţie a avocaţilor la bugetul baroului;

   p) acceptă donaţiile şi legatele făcute baroului;

   q) aprobă statul de funcţii şi angajează personalul baroului;

   r) întocmeşte proiectul de buget anual, pe care îl supune adunării generale şi administrează patrimoniul baroului;

   s) prezintă anual adunării generale, spre aprobare, raportul de activitate a consiliului şi a decanului, de gestiune curentă şi de gestionare a patrimoniului baroului;

   t) alege prodecanul baroului;

   u) soluţionează plângerile şi contestaţiile împotriva deciziilor decanului baroului;

   v) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau hotărâte de Consiliul U.N.B.R. ori de biroul executiv al U.N.B.R.